2007/Sep/10

- Welcome to Philomaths World!

- ที่มาที่ไปแห่งนาม Philomath

- จุดประสงค์ของ blog นี้:Philomaths world!

- มนุษย์กับความรู้ในเรื่อง ความจริงของธรรมชาติ

- ชีวเคมี คือ อะไร?

- กรดอะมิโน, เปปไทด์ และโปรตีน

- กรดอะมิโน

- โครงสร้างพื้นฐานของกรดอะมิโน

- กลุ่มของกรดอะมิโนแบ่งตามชนิดของหมู่ R

- กรดอะมิโนที่ไม่ใช่กรดอะมิโนมาตรฐาน

- กรดอะมิโนเป็นได้ทั้งกรดและเบส

- กรดอะมิโนมี titration curve ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

- เราสามารถทำนายประจุของกรดอะมิโนได้โดยดูจาก titration curve

- กรดอะมิโนแต่ละชนิดต่างก็มีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน

- เปปไทด์และโปรตีน

- เปปไทด์เป็นสายของกรดอะมิโนมาต่อๆกัน

- เราสามารถจำแนกเปปไทด์ได้ด้วยพฤติกรรมการแตกตัวเป็นไอออน

- เปปไทด์และโพลีเปปไทด์ที่ทำงานในเชิงชีวภาพมีขนาดที่อยู่ในช่วงที่กว้างมากๆ

- โพลีเปปไทด์ประกอบด้วยกรดอะมิโนในลักษณะเฉพาะตัว

- โปรตีนบางชนิดมีหมู่เคมีอื่นนอกเหนือไปจากกรดอะมิโน

- โครงสร้างของโปรตีนมีหลายระดับ

Comment

Comment:

Tweet


ได้สาระและความรู้มากเลยนะ
ข้าพเจ้า ก็เคยคิดที่จะศึกษาเรื่องชีวเคมี

แต่แล้วมันก็ล้มเหลว เพราะไม่มีคนแนะข้าพเจ้าให้อ่านหนังสือให้ถูก

(ข้าพเจ้าไปอ่านหนังสือของปีหนึ่งตอนมัธยมสาม)

ขอบคุณที่สร้างบล็อคดีๆนะท่าน
#1 by .:yOung~Artist:. At 2007-09-10 21:12,