2007/Sep/10

กรดอะมิโน (amino acid) มีโครงสร้างพื้นฐานเป็น alpha-amino acid โดยมีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนเชื่อมต่อกับคาร์บอนอะตอมเดียวกัน (คือ alpha-carbon) ดังรูป

โครงสร้างของกรดอะมิโน

โดยที่ R แทนหมู่แทนที่อื่นๆ ที่จะทำให้ กรดอะมิโนมาตรฐาน(standard amino acid) แต่ละชนิดแตกต่างกัน

โครงสร้างโมเลกุลในลักษณะดังกล่าว ทำให้อะตอมของคาร์บอนตรงกลาง (คือalphacarbon) มีแขนพันธะ 4 แขนที่เกาะกับหมู่แทนที่ไม่ซ้ำกันเลย นั่นคือ เป็น chiral carbon ทำให้เกิดเป็นไอโซเมอร์ที่ต่างกันได้ 2 แบบ ซึ่งเป็นภาพเงาในกระจกซึ่งกันและกัน เรียกว่า สเตอริโอไอโซเมอร์ ( stereoisomer) เรียกว่า D กับ L isomer จำแนกไอโซเมอร์ทั้งสองชนิดนี้โดยการเขียนสูตรโครงสร้างให้หมู่คาร์บอกซิลอยู่ด้านบน และหมู่ R อยู่ด้านล่าง ถ้าหมู่อะมิโนอยู่ทางซ้ายเรียกว่าเป็น L-isomer ถ้าอยู่ทางขวาเป็น D-isomer ดังรูป

แสดง D และ L-isomer ของกรดอะมิโน

D และ L-Alanine

กรดอะมิโนที่พบในธรรมชาติจะเป็น L-isomer เกือบทั้งหมด ส่วน D-isomer พบได้น้อยมากในเปปไทด์บางชนิดจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียและสารปฏิชีวนะบางชนิด


edit @ 2007/09/11 19:10:32

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณค่าาา กำลังหาพอดีเลยยbig smile
#47 by Calypso At 2013-09-18 09:08,
6aKQb2 <a href="http://speyehpqupwt.com/">speyehpqupwt</a>, ixsyayfdrzcq, [link=http://guvchvbekovm.com/]guvchvbekovm[/link], http://qofgmkjmiiha.com/
#46 by wqsrKMbKoqIk (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 17:26,
ฮิฮิ เจอในข้อสอบนายสิบเฉยเลย 55
#45 by oat10073 (103.7.57.18|101.108.223.90) At 2013-03-12 08:44,
งงค่ะ (เป็นไก่เลย)
#44 by พอลลีพ (49.48.137.183) At 2011-09-03 21:35,
confused smile double wink question embarrassed cry tongue confused smile big smile big smile
#43 by /-ไกดเกดเพเ (182.93.206.172) At 2011-08-09 09:19,
555
#42 by (58.8.50.110) At 2010-08-21 10:12,
ขอบคุณค่ะหนูเข้าใจมากขึ้น อาทิตย์หน้ากำลังจะสอบพอดีเลยค่ะbig smile open-mounthed smile confused smile angry smile question surprised smile cry double wink angry smile confused smile
#41 by นาตารี (115.67.33.215) At 2010-07-25 09:48,
ขอบคุนมั้ก พรุ่งนี้สอบพอดีเลย
#40 by (180.180.80.179) At 2010-07-19 01:00,
comment4, çíàêîìñòâà âíèæíåì íîâãîðîäå ñ ïðåäëîæåíèåì èíòèìóñëóã, çíàêîìñòâà â èæåâñêå ñ ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâî â ñøà, çíàêîìñòâà ÿêóòèÿ ï àéõàë,
#39 by Juyznnqa (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:14,
comment2, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíûêàçàõè, ïåíçà èíòèìíûå óñëóãè, çíàêîìñòâà êèðîâñê ìóðì, çíàêîìñòâî ýñòîíèÿ,
#38 by Tjtmxqjb (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:03,
comment3, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â ñ ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâà æåíùèíû çà 40, çíàêîìñòâà â ÷åðêàññêîé îáëàñòè, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàéòû â ìèàññå,
#37 by Xbuhsnqk (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:40,
comment5, èíòèì çíàêîìñòâà èëè ñåñêñ, ñåêñ çíàêîìñòâà èùó ãîñïîæó, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê êàíñê, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîãàëûìå,
#36 by Jgskuktu (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:55,
comment1, çíàêîìñòâî âãîðîäå ó÷àëû, äîìîõîçÿéêè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ðîññèÿ èðèíà 42 ãîäà,
#35 by Zjqtgkzo (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:32,
comment5, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ìàãíèòîãîðñê, çíàêîìñòâà ìàìáà ñ ìóñóëüìàíêàìè, çíàêîìñòâà ÿ èùó äåâóøêà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãðîäå,
#34 by Znirjsme (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:21,
comment3, ðóññêî óêðàèíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð ïàðà èùåò, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà âæèòîìèðå, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïî êîñòàíàþ,
#33 by Gwcmpqhf (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:09,
comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà â óðþïèíñêå, èíòèì çíàêîìñòâà â êèðîâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ èíòèìà,
#32 by Wssbaywe (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:57,
comment1, õàáàðîâñê èíòèì àíàë, ñàìàðà èíòèì òîâàðû, ñâèíãåð ïàðû äëÿ çíàêîìñòâà,
#31 by Lptaxqal (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:46,
comment4, ðîññèÿ ëÿíòîð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç íèæíåêàìñêà, çíàêîìñòâà áäñì èçâðàò, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñâèíãåðû,
#30 by Yobyljsg (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:24,
comment6, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà äëÿ æåíùèí, åêàòåðèíáóðã èíòèìíûå óñëóãè, çíàêîìñòâà ã. êåìåðîâî,
#29 by Kjdofkxm (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:12,
comment5, íîÿáðüñê çíàêîìñòâà çîäèàêà, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíñêèìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâî â ãîðîäå áåëîâî,
#28 by Vbaesohi (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:00,
comment1, ñàéòû çíàêîìñòâà êìâ, çíàêîìñòâî ãîðîä àðçîìàñ, èíòèì çíàêîìñòâà ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà ïî âîëãàãðàäó,
#27 by Attopwvf (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:38,
comment2, çàìóæíÿÿ æåíùèíà çíàêîìñòâî, ñåêñ çíàêîìñòâà éîøêàð-îëà, èíòèì óñëóãè â ðÿçàíè,
#26 by Hjotuwyy (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:26,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â ñûçðàíü, ñåêñ çíàêîìñòâà êàçàõñòàí ïåòðîïàâëîâñê, çíàêîìñòâà ñ êàìè â âàøåì ãîðîäå,
#25 by Iheatfev (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:15,
comment5, çíàêîìñòâà â ñàéòå çàïðåòà íåò, óàëüíûå çíàêîìñòâà â áåëàðóñè, çíàêîìñòâà ïîðòàë ñèíãë ñèòè,
#24 by Avhzgbmm (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:52,
comment5, ã ëþäèíîâî êàëóæñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â êóðñêå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìîëîäîé äåâóøêîé, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áàáàåâî,
#23 by Nqntzoxm (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:41,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà îáåçàòåëüñòâ, íîâîñèáèðñê ïðîñòèòóòêè èíòèì, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â,
#22 by Zuhgbbxz (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:56,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñïîíñîðñòâà, çíàêîìñòâî íîñòðàíöàìè, èíòèì â ñàìàðå ãîñïîæà,
#21 by Zjqaiybp (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:45,
comment4, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íèêîëàåâå, áäñì çíàêîìñòâà â ÷åðåïîâöå, çíàêîìñòâà â èâàöåâè÷àõ, çíàêîìñòâà õîïå,
#20 by Faalvyvx (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:22,
comment2, çíàêîìñòâà ñ áàëõàøñêèìè, çíàêîìñòâî âî âëàäèêàâêàçå â ðñîàëàíèè, çíàêîìñòâî â ñî÷è íîâîðîññèéñêå êðàñíîäàðå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìèíóñèíñê,
#19 by Ceqgxalx (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:10,
comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äàëüíåãîðñêå ïðèìîðñêèé êðàé, çíàêîìñòâî ïî îáüÿâëåíèþ, çíàêîìñòâà äëÿ äðóæáû è, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé â óôå,
#18 by Imptzyge (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:59,
comment1, çíàêîìñòâî èíòèì ã îìñê, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êàçàíè, çíàêîìñòâà ãîðîäà êóìåðòàó, æåíùèíà ñïîíñîðû ìîñêâà çíàêîìñòâà,
#17 by Equbdiea (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:14,
comment4, çíàêîìñòâî àáàêàí, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè íà óëèöå, çíàêîìñòâà ã ãàò÷èíà,
#16 by Qnbxblaj (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:52,
comment5, ñàðàíñê ñýêñ çíàêîìñòâà, ãîðîäå êîðîë¸âå çíàêîìñòâà, èíòèìçíàêîìñòâà ã äìèòðîâ,
#15 by Olyqrdwd (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:40,
comment1, çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàä ñåêñ íîâîñòü, çíàêîìñòâà íà åðåâàí ðó, çíàêîìñòâà ñ àðàáàìè,
#14 by Sluzwyry (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:55,
comment4, êðàñíîäàð ëþáûå èíòèì óñëóãè, mail ru çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, çíàêîìñòâà ñåâåðîáàéêàëüñê, çíàêîìñòâà ÷åðíûå ïàðíû ñ áåëèëè æåíùèíû,
#13 by Meahrazx (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:48,
comment5, 24 open êðóãëîñóòî÷íûå çíàêîìñòâà, îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ñ àñåêååâî çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ïåðìü ìàìáà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìèãîëàíäèè,
#12 by Gplnbpmq (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:25,
comment6, èíòåðíåò çíàêîìñòâà àñëàí, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ äíåì èëè âå÷åðîì â áóäíè â ìîñêâå, çíàêîìñòâà íåñâîáîäíûõ â áàðíàóëå,
#11 by Mxicwkjv (93.174.93.154) At 2010-07-09 09:40,
comment6, ÷åõîâ ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü èíòèì, þæíîå òóøèíî èíòèì, ðåàëüíûå èíòèì âñòðå÷è,
#10 by Bzefdugq (93.174.93.154) At 2010-07-09 08:55,
comment5, çíàêîìñòâà áäñì èðêóòñê, ñýêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå âîëîãäà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî êðåìåí÷óãó, â êîíòàêòå çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè,
#9 by Hpdscedx (93.174.93.154) At 2010-07-09 08:33,
comment5, ñàéò çíàêîìñòâà îáùåíèå ÷åðåç ìèêðîôîí, çíàêîìñòâà â êèìîâñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîíäîïîãà, çíàêîìñòâî îáùàíèå,
#8 by Motiiezt (93.174.93.154) At 2010-07-09 08:10,
comment4, âîðîíåæñêàÿ îáë ëèñêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà òàòàðî÷êà íèæíèé íîâãîðîä, óêðàèíà ÷åðíîâöû èíòèì çíàêîìñòâà ïàðû, ñåêñ çíàêîìñòâà â ðÿçàíü,
#7 by Aifbnjhp (93.174.93.154) At 2010-07-09 07:59,
comment6, çíàêîìñòâà â óññóðèéñêå, çíàêîìñòâà ãðóïïîâîé ëèïåöê, èíòèì çíàêîìñòâà òðàíñû,
#6 by Ihrfgdbp (93.174.93.154) At 2010-07-09 06:25,
52iRxr <a href="http://pvwajpsxwcln.com/">pvwajpsxwcln</a>, [url=http://xlqtgktlfusf.com/]xlqtgktlfusf[/url], [link=http://wrypcombvntc.com/]wrypcombvntc[/link], http://cbajigasxscg.com/
#5 by dvzhvc (93.174.93.154) At 2010-07-09 03:40,
ขอบคุณนะข๊ะ ข้อมูลนี้ช่วยหนูไว้ได้เยอะเลยข๊ะ

:)wink cry big smile
#4 by (61.19.67.42) At 2010-05-18 19:07,
ขอบคุณนะข๊ะ ข้อมูลนี้ช่วยหนูไว้ได้เยอะเลยข๊ะ

:)
#3 by (61.19.67.42) At 2010-05-18 19:02,
ขอบคุณมากๆค๊ะ !

^^confused smile
#2 by BN (110.49.89.50) At 2009-11-18 19:13,
ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ
พอดี ครูให้สืบค้นเรื่องนี้
ก็มาเจอข้อมูลนี้

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ^^ open-mounthed smile
#1 by มนุษย์ล่องหน :) (61.7.191.57) At 2009-11-09 10:23,